גיל בן ארי ,   משרד עורכי דין

דרך מנחם בגין 144א תל אביב, מגדל מידטאון. טלפון רב קווי: 03-7515152


חוקים ותקנות:

דברי החקיקה המובאים להלן הינם לידע כללי בלבד.

חובה להיעזר בעורך דין המתמחה בתחום נזקי הגוף לצורך הבנת החוקים, שכן קריאה רגילה אינה פורסת את מלוא התמונה בפני הקורא.

 
כללי
 

 

 

חוק יסוד : כבוד האדם וחירותו

 

 

חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996

 

 

חוק ההתיישנות, תשי"ח-1958

 

 

פקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971

תאונות דרכים
 

 

 

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975

 

 

חוק נפגעי תאונות דרכים (סיוע לבני משפחה), התשס"ב-2002

 

 

פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל-1970

 

 

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאי חוזה לביטוח חובה של רכב מנועי), התש״ע-2010

 

 

תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מסירת מידע מהקרן), תש"ע-2010

 

 

תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז-1986

 

 

תקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חישוב פיצויים בשל נזק שאינו נזק ממון), התשל"ו-1976

 

 

תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים תכופים), תשמ"ט-1989

 

 

תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים עיתיים), תשל"ח-1978

 

 

תקנון הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, תשל"ו-1976

נזיקין
 

 

 

פקודת הנזיקין [נוסח חדש]

 

 

חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), תשי"ב-1952

 

 

חוק לתיקון דיני הנזיקין האזרחיים (הטבת נזקי גוף), תשכ"ד-1964

 

 

תקנות הנזיקין (אחריות עובדי ציבור), התשס"ו-2006

ביטוח לאומי
 

 

 

תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז - 1956

 

 

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות), התשמ"ד-1984

 

 

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (הוראות מיוחדות לענין עקרת בית), התשמ"ד-1984

 

 

תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), תש"ע-2010

 

 

תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התשנ"ח-1998

 

 

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (ועדות עררים לשירותים מיוחדים ולילד נכה), התשנ"ה-1995

 

 

תקנות הביטוח הלאומי (שיקום מקצועי), תשט"ז-1956

 

 

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות)(בדיקה מחדש ותביעה חדשה), התשס"א-2000

 

 

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (סמכויות ועדה רפואית לעררים וועדה לעררים), התשמ"ד-1984

 

 

תקנות הביטוח הלאומי (ניכוי מענק לפי פרק ה' לחוק מקיצבת נכות לפי פרק ט'), התשמ"ד-1984

פוליסות וביטוח
 

 

 

חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981

 

 

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (צורת הפוליסה ותנאיה), תש"ם-1980